Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER


Το τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης "LEADER''  δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Μέσω του LEADER επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, η δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, η
αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, η ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, η αναμόρφωση χωριών, οι συνεργασίες, η δικτύωση κ.λ.π. 


Ειδικοί Στόχοι

Ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω ενίσχυσης επενδύσεων εκσυγχρονισμού, εισαγωγής καινοτομίας και ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε κλάδους με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
2. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού.
3. Δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης των όρων εργασίας και της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης τεχνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών.
4. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφοράς (υποδομών και υπηρεσιών) εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση στις δράσεις αναψυχής και στις  δραστηριότητες υπαίθρου.
5. Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης της περιοχής, μέσω της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, και ως βασικού στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.
6. Διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας που συνδέεται τόσο με ιστορικά, όσο και με παραγωγικά στοιχεία της περιοχής.
7. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και  διακρατικό επίπεδο. 
8. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, προσανατολισμού, εμψύχωσης και απόκτησης δεξιοτήτων των παραγωγών, των τοπικών επιχειρηματιών και των κατοίκων της περιοχής

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες) και Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με την επιλεγμένη δράση).

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος

Δήμοι
Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Ασσήρου, Εγνατίας, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μαδύτου, Μυγδονίας, Ρεντίνας και Χαλκηδόνος 

Τοπικά Διαμερίσματα

  • Αγίου Αθανασίου, Αγχίαλου, Βαθύλακκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Αγίου Αθανασίου,
  • Βραχιάς του Δήμου Αξιού,
  • Διαβατών και Νέας Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου,
  • Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και  Λαγκαδικίων του Δήμου Κορώνειας,
  • Ανατολικό του Δήμου Χαλάστρας και
  • Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φίλυρου του Δήμου Χορτιάτη.

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων

Για ιδιωτικές επενδύσεις : 50%
Για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα : 100%

Ανώτατο ύψος επένδυσης

Για ιδιωτικές επενδύσεις : 300.000€
(500.000€ για τη μεταποίηση/ εμπορία γεωργικών προϊόντων,
Για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα : 300.000€
  • 500.000€ για τα έργα υποδομής μικρής κλίμακας,
  • 100.000€ για την αποκατάσταση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,
  • 30.000€ για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών φορέων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες εξειδικεύονται ανάλογα με την Δράση στην οποία θα υποβάλει πρόταση ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Ενδεικτικά δίνονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη  δράση  αλλά  ως  τμήμα  της συνολικής επένδυσης.

5. Αγορά καινούργιων οχημάτων  - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.

6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.

8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

10. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου