Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Υδατοκαλλιέργεια - Μέτρο 2.1.

Προκυρήχθηκε το Μέτρο 2.1 : Υδατοκαλλιέργεια του Αξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας με σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου σε ποσοστό 60% για δαπάνες που υλοποιήθηκαν από το 2007 και εως το 2012

Το Μέτρο 2.1. που αφορά την Υδατοκαλλιέργεια έχει ως βασικούς σκοπούς τα εξής:
 • Την διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.
 • Την εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Την στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.
 • Την κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η υγιεινή, η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και της ποιότητας των προϊόντων, η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων σε αυτό.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων στο Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια, αποτελούν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με νομική μορφή της ατομικής επιχειρήσης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας.

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται απο 30% - 60%.
Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 44.730.145 €.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι προτάσεις θα πρέπει να ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:


(i) Στην κατασκευή, στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.(ii) Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διαχείριση της φύσης .(iii) Στην αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων Μαλακίων, σε περίπτωση που αυτή καθίσταται αναγκαία από τη μόλυνση των Μαλακίων, λόγω του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτο-ξινούχου πλαγκτού.


Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν:

 • Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5%
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Αγορά μέσων (οχημάτων και σκαφών υδατοκαλλιέργειας).
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Υλικές επενδύσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMAS.
 • Εξοπλισμός για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από θηρευτές.
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δια βίου μάθηση έως 10%
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10%

Ημερομηνίες


Αιτήσεις υποβάλλονται από 5 Μαρτίου 2012 έως 31 Ιουλίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες

Analysis Business Consulting - 2310365155
Στεργίου Χρήστος, Bsc Economics- 6973214831
Φωτακίδης Δημήτριος, Msc Economics- 6977703891

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου