Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΕΣΠΑ (Β Κύκλος)

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις.Κατηγορίες ενισχύσεων 
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α)       Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β)       Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ)       Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
δ)       Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.  υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.  νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.  υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

i) Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»

ii) Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και Υπηρεσίες»

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης

Ποσοστό Χρηματοδότησης 

Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης για  μικρές επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
50
40
Κ. Μακεδονία
40
50
60
50
Δ. Μακεδονία
40
50
60
50
Ήπειρος
50
60
50
40
Στερεά Ελλάδα
40
50
60
50
Θεσσαλία
40
50
60
50
Ιόνια
40
50
60
50
Δ. Ελλάδα
50
60
50
40
Πελοπόννησος
40
50
60
50
Β. Αιγαίο
40
50
60
50
Ν. Αιγαίο
40
50
60
50
Κρήτη
40
50
60
50
Αττική
40
50
60
50


Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 • Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης ς.
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Αμοιβές Συμβούλων
Προϋποθέσεις (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

·  Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών  της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ (για κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών) ή 30.000  ευρώ (για κλάδους μεταποίησης και τουρισμού) έως και 50.000.000 (50 εκατομμύρια) ευρώ.
·  Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό.
·  Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.Περισσότερες πληροφορίες

Analysis BC - 2310 365 155 - info@analysisbc.gr
Στεργίου Χρήστος, Bsc Economics- 6973214831
Φωτακίδης Δημήτριος, Msc Economics- 6977703891


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου