Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013


H  Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ανακοίνωσε την προδημοσίευση του προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 19,8 εκατ. ευρώ. Υποβολές προτάσεων έως 30/04/2013.

Οι ειδικοί στόχοι της πράξης είναι η:

  • προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
  • η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
  • μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
  • ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
  • ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας
Η πράξη απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα.


ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.

1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία Γεωργία ακριβείας.
2. Τρόφιμα/ Ποτά Υγιεινή διατροφή
3. Ενέργεια Ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
4. Περιβάλλον -Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
5. Χημικές διεργασίες
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
7. Προηγμένα Υλικά Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless).


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
12-20 μήνες

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις - Έως 400.000 €
Β.Τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις - Έως 800.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Εως και 75% 

Για Περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου