Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ICT4GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας


Η συγκεκριμένη δράση (ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας


Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στοχεύουν:
·         Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
·         Στην περαιτέρω υποστήριξη και ενδυνάμωση του κλάδου των υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
·         Στο σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα μέσα στην αγορά, στην οποία θα προωθηθούν.


Δικαιούχοι του προγράμματος
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
·         μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
·         συμπράξεις επιχειρήσεων: συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (απαιτείται η σύνταξη και υποβολή συμφώνου  συνεργασίας). Η συμμετοχή επιχειρήσεων του εξωτερικού είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση σύμπραξης
·         μεγάλες επιχειρήσεις.

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων


Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του προγράμματοςορίζεται σε 120.000.000,00€.
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 15%-80% ανάλογα:oμε το μέγεθος της επιχείρησης oμε την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου oμε την ενισχυόμενη κατηγορία δαπάνης 
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:

·         Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
o    Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 300.000 €
o    Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 5.000.000 €
·         Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους
o    Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 5.000.000 €
o    Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 20.000.000 €


Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: oΔημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση (ΕΜΕ) ανά 100.000€ δημόσιας δαπάνης. oΕίναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση oΣύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού 

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια μπορεί να καλύπτουν δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις:
· Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων-υπηρεσιών (R&D stage)
·Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων-υπηρεσιών (commercialization stage).
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
·    είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις
·    είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.
·     Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης μόνο στη Φάση

Επιλέξιμες δαπάνες


Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογής της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
* Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
* Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).
* Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία (Online gaming,destination mgt, virtual tours κ.λπ.).
* Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).
* Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
* Μεταφορές
* Νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.)

Ημερομηνίες


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να «τρέξει» σε 3 κύκλους.

Κύκλοι υποβολής προτάσεων:
·         1ος κύκλος υποβολής: από 8/6/2012 έως 7/9/2012
·         2ος κύκλος υποβολής: από 7/12/2012 έως 8/3/2013
·         3ος κύκλος υποβολής: από 14/6/2013 έως 13/9/2013

Περισσότερες πληροφορίες

Analysis BC - 2310365155
Στεργίου Χρήστος - 6973214831
Φωτακίδης Δημήτριος - 6977703891

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου