Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΕΤΡΟ 312 - LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Στα πλαίσια του προγράμματος "LEADER''  είναι ανοιχτό προς υποβολή το υπομέτρο 312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων), που ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

ΔΡΑΣΗ  L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .
ΔΡΑΣΗ  L312- 2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
ΔΡΑΣΗ  L312- 3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.


ΔΡΑΣΗ
Πληροφορίες
Δημόσια Δαπάνη
L312-1
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής-υφαντουργίας, ξύλινες
κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
238.585,23€
L312-2
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, δραστηριότητες σχετικές με τη  φυσική ευεξία, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, κλπ
83.721,63€
L312-3
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση/επέκταση ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής σειράς τοπικών διατροφικών προϊόντων μετά την α’ μεταποίηση. Η επιχείρηση θα είναι ένας χώρος που εκτός του κύρια παραγωγικού του τμήματος θα υπάρχει και τμήμα που θα έχει και επιδεικτικό χαρακτήρα, ο οποίος θα έχει σαν στόχο την έκθεση των προϊόντων, την παρουσίαση και προβολή των συγκεκριμένων επαγγελμάτων και του τρόπου παρασκευής των προϊόντων με παραδοσιακές χειρονακτικές μεθόδους παραγωγής.
100.000,00€

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ΔΕΝ ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οικονομική Ενίσχυση
Το ποσοστό επιδότησης του υπομέτρου 312 είναι της τάξης του 50% ενώ το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€.


Επιλέξιμες Δαπάνες
  • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
  •  Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
  • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
  • Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης  των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
  • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
  • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
  • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.


Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου