Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα"


Προκηρύχθηκε επίσημα το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση". Στόχος του προγράμματος είναι η μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωμένους και αναγνωρισμένες επιχειρηματικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα :

Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) που συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Στόχος του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού.

Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ

  • Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 30.000 €
  • Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 400.000 €
  • Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης έως 31/3/2015
  • Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση): 50%
  • Υποβολές από 15/4/2013 έως 31/5/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου