Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την έρευνα, στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου (FP7)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την τελική δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την έρευνα, στο πλαίσιο του FP7 στις 09/07/2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια του οποίου αναμένονται να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που θα σχετίζονται με την έρευνα και κυρίως με την επίλυση ζητημάτων στους παρακάτω τομείς:

·         Υγεία
·         Προστασία του περιβάλλοντος
·         Αστικοποίηση
·         Διαχείριση αποβλήτων.

Ειδικότερα, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ.  Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως είναι οι πιλοτικές εφαρμογές, η επίδειξη, η τυποποίηση και η μεταφορά τεχνολογίας. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ.  Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 970 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων έρευνας. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν ένα επιπλέον ποσό 150 εκατ. ευρώ για την παροχή εγγυήσεων με σκοπό τη μόχλευση 1 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις (ελαφρώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις έως και 500 εργαζομένων).
Η θέση της Ευρώπης ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (1,75 δις. ευρώ) και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου