Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΕΤΡΟ 123 Α - LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος "LEADER''  είναι ανοιχτό προς υποβολή το υπομέτρο 123Α  (Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο που προβλέπει ενίσχυση για έργα έως 500.000€ και έως 50% επιδότηση

Η δράση αφορά στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων ή τον   εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης-τυποποίησης και   εμπορίας γεωργικών προϊόντων  κατά προτεραιότητα στους τομείς   Δημητριακά, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Κρέας, Γάλα και Αυγά.


ΔικαιούχοιΦυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν  επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις


Οικονομική Ενίσχυση

Το ποσοστό επιδότησης του υπομέτρου 123Α είναι της τάξης του 50% ενώ το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες


1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του   λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη  λειτουργία της μονάδας
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων  - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του   γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης. 
6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού. 
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης   ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού),
8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000. 


Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου