Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Προκήρυξη Προγράμματος Επιχειρηματικότητας ΓυναικώνΠροκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» το οποίο χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από Γυναίκες. Υποβολές 01/03/2013 με 29/03/2013


Το παρόν Πρόγραµµα 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.


∆ικαιούχοι της ∆ράσης:
  •  είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής: έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
  • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία
  • έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία,
  • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
  • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Επιλέξιμα Σχέδια:
Επιλέξιµα είναι τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους επιλέξιµους ΚΑ∆,  από την 1/9/2012  , και µε τη µορφή:

• νέων ατοµικών επιχειρήσεων,
• νέων ατοµικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,
• νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως το οµόρρυθµο  µέλος της)  ή κεφαλαιουχικών εταιριών  (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά), 
• νέων αστικών συνεταιρισµών
• νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης  (ενοίκια,  λογαριασµοί ∆ΕΚΟ,  δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοµικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία  (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
• ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου. 
• ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching  από συµβούλους
• ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή / και του νεοπροσλαµβανόµενου
• Ετήσιο  µισθολογικό κόστος  (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών)  που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

Προϋπολογισµός Επενδυτικών Σχεδίων:
Από  10.000 έως 20.000 € και  επιπλέον  12.000 € για δηµιουργία  νέας θέσης εργασίας

Επιλέξιμες Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης,

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου