Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Αττικής


Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Περιφέρειας Αττικής. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι παραπάνω (α), (β) και (γ) φορείς δεν δύνανται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Επιλέξιμες Δράσεις
Επιλέξιμες είναι οι δράσεις στο πλαίσιο των κατηγοριών: α) Μελέτες, β) Δικτύωση, γ) Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, δ) Συντονισμός και διαχείριση πράξης, ε) Κατάρτιση – Επιμόρφωση και στ) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη.

Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε € 20.196.000 ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πράξη δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις


Οι βασικές προϋποθέσεις για τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης είναι οι παρακάτω:
  • Ανώτατο ποσοστό υπεργολαβιών: 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης
  •  Κόστος της κατηγορίας δράσης «Μελέτες»: έως 5% του προϋπολογισμού της Πράξης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 5.000 €
  • Κόστος συνόλου ενεργειών επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους: έως 3% του προϋπολογισμού της Πράξης.
  • Κόστος σύνταξης business plan για τους νέους επιχειρηματίες: έως 5.000 € στην περίπτωση ανάθεσης με υπεργολαβία. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται και η σύνταξη της αίτησης υπαγωγής των ωφελούμενων σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα. 
  • ·  Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελούμενων 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης/ πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΕΣΔΕΚ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
  • Κόστος της κατηγορίας δράσης «Συντονισμός  και διαχείριση πράξης»: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης.
  • Κόστος σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης μέχρι 2.000€ (συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία «Συντονισμός και διαχείριση πράξης»).
  • Κόστος της κατηγορίας δράσης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης»: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης
  • Κόστος της δράσης Κατάρτισης σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ: έως 30% του προϋπολογισμού της Πράξης, με μέσο ωριαίο κόστος 7 € (χωρίς το εκπαιδευτικό επίδομα)
  • Κόστος εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις: μέσο ωριαίο κόστος 6€ (χωρίς το εκπαιδευτικό επίδομα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου