Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευμάτων Οδικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, στη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων, στη μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.


Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν : 
Υφιστάμενες και Νέες Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι 30/09/2010, Νέες & υπό σύσταση Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά τις 30/09/2010 με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ του κλάδου των μεταφορών οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος 49.4

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων


Ιδία συμμετοχή τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού του έργου
Ελάχιστος Π/Υ: 30.000 € Μέγιστος Π/Υ: 180.000 € 


Επιλέξιμες δαπάνες


·  Αγορά οικοπέδου και κτιριακές εγκαταστάσεις (ανέγερση/διαμόρφωση) χώρων συνεργειών, στάθμευσης, αποθήκευσης συντήρησης
·  Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων
·  Μετασκευή οχήματος
·  Εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια
·  Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων
·  Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων
·  Δαπάνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας
·  Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
·  Δαπάνες για μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα
·  Άυλες δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης Έργου
·  Εκπόνηση μελετών και ερευνών
·  Μελέτη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης (ποιότητας, περιβάλλοντος)
·  Ενέργειες προώθησης επιχείρησης, δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων, ιστοσελίδα
·  Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής και διοικητικής υποστήριξης κλπ)
·  Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους

Ημερομηνίες


Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).

Περισσότερες πληροφορίες

Analysis BC -2310365155- info@analysisbc.gr
Φωτακίδης Δημήτριος - 6977703891
Στεργίου Χρήστος - 6973214831

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου