Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ενισχύσεις στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων


Ενεργή είναι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» αλιευμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων μπορούν να συμμετάσχουν ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρίες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 24.088.800 ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια θα ενισχυθούν κατά 20% έως 60%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης, και μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ.


ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δύναται να είναι οι πραγματοποιηθείσες από 01-01-2007 εφόσον είναι δυνατή η πιστοποίησή τους από τα αρμόδια όργανα. Ειδικότερα, θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι εξής:
 • Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).
 • Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Αγορά μέσων μεταφοράς.
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού.
 • Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης.
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήμανσης-πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Analysis BC - 2310365155- info@analysisbc.gr
Φωτακίδης Δημήτριος - 6977703891
Στεργίου Χρήστος - 6973214831Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου